REGULAMIN

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego marki Jesz Burger (www.jeszburger.pl), którego operatorem jest Sprzedawca - firma BiM Baron s.c. ul. Jasna 7, 20-077 Lublin, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin, NIP: 712-309-78-74, tel.: 604574777, e-mail: kontakt@jeszburger.pl


1.2. Regulamin stanowi zasady oraz warunki dokonywania zakupów i obowiązuje on Sprzedawcę oraz Klientów korzystających z usług sklepu internetowego na stronie www.jeszburger.pl


1.3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:


a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;


b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;


c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.II. Definicje2.1. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;


2.2. Sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego jest firma BiM Baron s.c. ul. Jasna 7, 20-077 Lublin, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin, NIP: 712-309-78-74, REGON: 060301150, tel.: 604574777, email: kontakt@jeszburger.pl


2.3. Kodeks Cywilny to ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);


2.4. Regulamin to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.jeszburger.pl


2.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jeszburger.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienie;


2.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;


2.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Jesz Burger (BiM Baron s.c.) a Klientem zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;


2.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);


2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego3.1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Sklepu i zaakceptowanie treści regulaminu; rejestracja nie jest obowiązkowa.


3.2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności, gdy Klient:


a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,


b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego do naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,


c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez BiM Baron s.c. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię marki Jesz Burger.


3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:


a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,


b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,


c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.jeszburger.pl i dokonać wyboru produktów podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.


4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.


4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:


a) przedmiotu zamówienia,


b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług (w tym kosztów dostawy),


c) wybranej metody płatności.


4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.


4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BiM Baron s.c. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.


4.7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia. W kolejnej wiadomości e-mail Klient otrzyma informację na temat przybliżonego czasu realizacji Zamówienia.


4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.


4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z Regulaminem.


4.10. W chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia Sprzedawca jest zobowiązany do jego prawidłowej realizacji.


4.11. Sprzedawca nie odpowiada za niepełne lub nieprawidłowe dane podane w formularzu zamówienia.V. Dostawa


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru miasta Lublin i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


5.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 15 minut do 2 godzin licząc od momentu wysłania przez Klienta Zamówienia.


5.3. Koszt dostawy na terenie Lublina wynosi 6 złotych. 


5.4 Minimalna wartość zamówienia złożonego przez Klienta wynosi 30 PLN w produktach (w minimalną wartość zamówienia nie wlicza się koszt dostawy).VI. Ceny i metody płatności


6.1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w odpowiedniej stawce.


6.2. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia:


a) kartą lub gotówką przy odbiorze zamówienia


b) za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU.VII. Informacja dotycząca cookies


7.1. Ciasteczko (Cookie) jest plikiem alfanumerycznym, który jest zapisywany lub aktualizowany na komputerze Klienta podczas odwiedzin naszej strony internetowej.


7.2. Sprzedawca nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki Cookies są wykorzystywane do celów statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.


7.3. W każdej chwili można wyłączyć obsługę ciasteczek poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.


7.4. Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą stronę internetową.VIII. Postanowienia końcowe


8.1. BiM Baron s.c. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.


8.2. Wypełnienie formularza z danymi Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.


8.3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku.


8.4. Dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.


8.5. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: kontakt@jeszburger.pl.


8.6. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia mają charakter poglądowy.


8.7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.